Regisztráció
Bejelentkezés
Kosár


Adatvédelmi nyilatkozat


A FotoNext a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a megrendelések teljesítéséhez használja fel, harmadik félnek semmilyen formában tovább nem adja ki.

Általános szállítási feltételek (Interneten keresztüli digitális fotókidolgozás és ajándéktárgy rendelés szolgáltatáshoz)

Szerződő felek
Jelen Internet oldal üzemeltetője, a továbbiakban ÜZEMELTETŐ és a szolgáltatás igénybevevője, a továbbiakban Megrendelő között az alábbi feltételekkel:

Szerződéskötés
A Megrendelő digitális fényképek előállításával, valamint azzal összefüggő további szolgáltatásokkal (a továbbiakban: Áruk) bízza meg az Üzemeltetőt. A Szerződés a Megrendelő Interneten adott megbízásának az ÜZEMELTETŐ által E-mailen történő visszaigazolásával jön létre.

Árak
Az Áruk szállítása az ÜZEMELTETŐ weboldalán megadott és a szerződéskötés napján érvényes Árak szerint történik. Az Ár a vásárlási összegből, a csomagolási és a szállítási költségekből áll. Az árak a mindenkori ÁFA-val növeltek. Az ÜZEMELTETŐ fenntartja magának a jogot, hogy a helyes árat számítsa fel arra az esetre, ha a weboldala nyilvánvaló meghibásodást, így elírást vagy számítási hibát tartalmazna. Ebben az esetben a Megrendelőt azonnali hatályú elállási jog illeti meg, amennyiben nem ért egyet az árszámítással. Valamennyi Árat forintban (Ft) kell érteni.

Elállási Jog
A megrendeléstől a Ptk. 395.§. (1) bek. szerinti elállás kizárt, mivel a megrendelések a Megrendelő által megadott adatoknak megfelelően és személyes igényei szerint készülnek.

Szállítás
A Megrendelés szállítása a weboldalon rögzített feltételek szerint történik, amennyiben a Megrendelő és az ÜZEMELTETŐ eltérően nem állapodott meg. Az ÜZEMELTETŐ részteljesítésre jogosult. Az ÜZEMELTETŐ szállítási késedelme nem jogosítja kártérítésre a Megrendelőt, kivéve az ÜZEMELTETŐ súlyos gondatlanságának vagy szándékosságának esetét. Helyben történő átvételben való megállapodás esetén a Megrendelő az Árut annak elkészítését követően az általa megjelölt értékesítési helyen veszi át. Az ÜZEMELTETŐ megőrzésre - az átvételre való figyelmeztetést követően - csak három (3) hónapig köteles. Az áru postai elküldésében való megállapodás esetében a megrendelt Árura vonatkozó kárveszély az elküldéssel száll át a Megrendelőre. Az elküldés időpontja a megrendelt Árunak a szállításhoz meghatározott szállítóvállalkozás vagy szállítóeszköz részére való átadása. Ez irányadó az Áru megsérülésére és átcsomagolására is. Amennyiben a Megrendelő nem igényel különleges szállítást, és nem kötelezi magát az ezzel járó többletköltségek viselésére, az ÜZEMELTETŐ határozza meg a szállítás útvonalát és módját.

Fizetési Feltételek
A digitális fényképmegbízásokat a megrendelés visszaigazolásának a Megrendelő vagy egy általa meghatalmazott személy általi felmutatása ellenében a megrendeléseket a Megrendelő által kiválasztott üzletben, ill. postai kézbesítés esetén a kézbesítőtől való átvételekor kell megfizetni.

Tulajdonjog fenntartás
A megrendelés szerinti valamennyi Áru hiánytalan megfizetéséig az ÜZEMELTETŐ az Árura tulajdonjogát fenntartja.

Szavatosság
Egy Áru akkor minősül hibásnak, ha nem felel meg a digitális fényképkidolgozás és -feldolgozás műszaki standardjának. Csekély jelentőségű hibák nem jogosítanak szavatossági igény-érvényesítésre. A Megrendelő az Áru szembetűnő, különösebb figyelem nélkül észlelhető hibáit, a szállítást követően haladéktalanul, a hiba pontos leírásával írásban köteles megkifogásolni. A közlés késedelméből eredő kárért az ügyfél felelős. A látható hibák későbbi érvényesítése kizárt. Amennyiben a hiba ilyen módon nem, vagy csak aránytalan többletköltséggel küszöbölhető ki, abban az esetben a Megrendelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Ez utóbbi esetben a megbízási díj a Megrendelőnek visszafizetésre kerül, és az ÜZEMELTETŐ az Árunak a Megrendelő részére az általa megjelölt értékesítési helyen, vagy postán történő teljes körű visszaszolgáltatására köteles. A pótszállítás során felmerülő hibás teljesítés esetén a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni (elállás) vagy árleszállítást követelni (árleszállítás). Az Áru meghatározott tulajdonságaira vonatkozó kötelezettségvállalás kizárt, kivéve, ha a kötelezettségvállalás kifejezett és írásbeli. Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek másként nem rendelkeznek egyebekben a törvényi szavatossági szabályok irányadóak.

Felelősség
Az adatoknak a Megrendelő, vagy más tulajdonában álló adathordozón, valamint az elektronikus adattovábbítási csatornákon és hálózatokon bekövetkezett károsodásáért, vagy elvesztésért való felelősség kizárt. Helytelenül kitöltött megbízásból a Megrendelőt ért kárért felelősséget nem vállalunk. A részünkre átküldött adatok, vagy a kész munkák megrongálása, vagy késedelmes kidolgozás esetében az ÜZEMELTETŐ a megbízási díj visszafizetését vállalja, amennyiben a fenti hiba valamelyike bizonyíthatóan a szolgáltató hibájából következett be.

Adatvédelem, Adatbiztonság
A Megrendelő tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a megrendelés teljesítéséhez és az archiváláshoz szükséges személyes adatait adathordozókon rögzítsék. A Megrendelő kifejezetten hozzájárul személyes adatainak felvételéhez, kezeléséhez és használásához. Az adatkezelés a Ptk. 83. §., a személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII. tv., valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. figyelembevételével történik. Az ÜZEMELTETŐ valamennyi adatot bizalmasan kezel. A Megrendelőt megilleti hozzájárulásának a jövőre nézve való visszavonásának joga. Az ÜZEMELTETŐ kötelezi magát a személyes adatoknak a visszavonás esetén való azonnali törlésére, kivéve amennyiben még van folyamatban levő megrendelés. Az ÜZEMELTETŐ a megbízáskor abból indul ki, hogy a Megrendelő az adatait a munkáknak a részére történő kiszállításának időpontján túl is biztosítja. Az ügyfél által továbbított képadatok a megbízás teljesítését követően törlésre kerülnek. Ez alól kivételt képeznek azok a képadatok, amelyek az ügyfél kívánságára archiválásra kerülnek.

Szerzői jogok, büntetőjog
A továbbított képadatok tartalmáért a Megrendelő felelős. A Megrendelő a megbízással szavatosságot vállal az ÜZEMELTETŐ céggel szemben, hogy a megrendelésnek a rendeltetésszerű teljesítésével harmadik személy szerzői-, védjegy- vagy egyéb joga nem sérül. Ezen jogok esetleges megsértésének valamennyi következményéért a Megrendelő felelős. A Megrendelő a megrendeléssel szavatolja, hogy a tartalmak nem ütköznek a büntető törvényekbe, így különösen a tiltott pornográf felvételek terjesztésébe (a büntető törvénykönyv). Amennyiben az ÜZEMELTETŐ e szavatosságvállalással ellentétes magatartásról szerez tudomást, haladéktalanul feljelentést tesz az illetékes bűnüldöző szervnél.

Szellemi tulajdon
A weboldal tartalmát és kialakítását a szerzői jog védi, védett márkák és üzleti elnevezések kerülnek használatra. A weboldal néhány területe ezen kívül olyan tartalommal bír, amelyek szerzői jogai és/vagy egyéb oltalmi jogai harmadik személy tulajdonát képezik. Ezen általános szerződési feltételek ellenére a tartalmak sokszorosítása, változtatása vagy a szerzői jog más módon történő megsértése, mindegy, hogy milyen formában, egészében vagy részleteiben, a jogtulajdonos előzetes írásos engedélye nélkül tilos.

Kikötött Bíróság és Alkalmazandó Jog
Jelen üzleti kapcsolattal kapcsolatos jogvitára a Ptk. rendelkezései irányadók. A viták eldöntésére - hatáskörtől függően - a PKKB, ill. a Fővárosi Bíróság illetékes.

Részleges érvénytelenség
Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek valamely rendelkezései érvénytelenek vagy azzá válnak, ez a többi rendelkezés érvényességét nem érinti és azok mindkét Félre nézve hatályban maradnak. Egyes rendelkezések érvénytelensége esetén a felek mindkét fél érdekeinek figyelembevétele mellett igyekeznek olyan új megállapodást kötni, amely az érvénytelen rendelkezéssel elérni kívánt gazdasági célhoz a legközelebb áll.